> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

29.09.2022

УТ 000 542
29.09.2022 год.


ДО
ВАСИЛЕНА Г. ЧУЧУРАНОВА
ИНА Г. ЧУЧУРАНОВА
НИКОЛА Х. ПЕЕВ
ЛЮБА Х. ПЕЕВА
РУМЕН Г.МИЛОШЕВ
МАРИЯ С. СБИРКОВА
МАГДАЛЕНА П. КЕХАЙОВА
ГЕОРГИ П. СБИРКОВ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-077/05.08.2022 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за изменение на уличната и дворищна регулация на урегулирани поземлени имоти /УПИ/ X – 161, УПИ XI – 162 и УПИ XII – Магазин, клуб и ТП с образуване на нови УПИ X – 924.396, 924.397, УПИ XI – 924.398 и УПИ XII – Магазин, клуб и ТП. УПИ X – 924.396, 924.397 и УПИ XI – 924.398 са със задължителна линия на застрояване и указани параметри на бъдещата застройка в кв.49 по плана на гр.Смолян, кв.Устово.
Заповедта е изложена в приемната на Дирекция ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.129 ал.2 и чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения до Административен съд чрез Община Смолян относно обявената заповед.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616


Гл. архитект
арх. Б. Димитров