> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПР

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПР

29.09.2022

ДО

ТАТЯНА В. АРГИРОВА
ДИМИТЪР Н. ДЖОКАЛОВ
СТЕФАН М. МИЛАНОВ


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-068/11.07.2022 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен Подробен устройствен план - план за регулация в кв.57 по плана на гр. Смолян, кв. Устово за изменение на уличната и дворищна регулация на урегулирани поземлени имоти /УПИ/ III-348, УПИ IV – 348 и УПИ V – озеленяване с присъединяване на част от УПИ V – озеленяване към УПИ IV – 348 и образуване на нов УПИ IV – 348 с ограничителна и задължителна линия на застрояване и указани параметри на бъдещата застройка.
Заповедта е изложена в приемната на Дирекция ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.129 ал.2 и чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения до Административен съд чрез Община Смолян относно обявената заповед.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616


Гл. архитект
арх. Б. Димитров