> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОКЕТ ЗА ПУП-ПРЗ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОКЕТ ЗА ПУП-ПРЗ

26.09.2022

УТ 00 898-001
26.09.2022 год.


ДО
ТОДОР Н. УЗУНОВ
НЕВЕНА Г. ПЕЛТЕКОВА
ЮЛИЯ С. МИТРЕВА
ТОДОР С. ПЕЛТЕКОВ
ЕЛЕНА А. ВУЛДЖЕВА


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план - План за регулация и план за застрояване на част от УПИ XIV –озеленяване и гаражи /за ПИ с идентификатор 67653.934.1388/ и УПИ VII-1480 с образуване на нов УПИ VII -1480, 1388 за жилищно строителство и фотоволтаична инсталация за ел. енергия в устройствена зона „Жм” и височина на застрояването 10м. озеленяване – 40%, плътност 60%, кинт 1.2 в кв.169, по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.
Проектът е изложен в приемната на Дирекция ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената преписка.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616

Гл. архитект
арх. Б. Димитров