> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОКЕТ ЗА ПУП-ПРЗ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОКЕТ ЗА ПУП-ПРЗ

26.09.2022

УТ 000 832-001
26.09.2022 год.

ДО
ЕЛЗА М. ШАЙКОВА-КАРОВА
МАРИЯ Г. ПОПАНАСТАСОВА


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за Подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на УПИ ХХVI / за поземлен имот с идентификатор 67653.917.74/ с образуване на нов УПИ ХХVI-74 за жилищно строителство в устройствена зона „Жм“ и височина на застрояването 10 м. озеленяване – 50%, плътност -50%, кинт 1.2 в кв.173, по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.
Проектът е изложен в приемната на Дирекция ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената преписка.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616

Гл. архитект
арх. Б. Димитров