> Начало > Обществени обсъждания > ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

26.09.2022

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг и Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по Закона за общинския дълг на Общински съвет – Смолян, Община Смолян кани местната общност - всички граждани, обществени организации и юридически лица, които имат регистрация осъществяват дейности и ползват услуги на територията на община Смолян, на ОБСЪЖДАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧEН ДЪЛГ за финансирането на проект на Община Смолян чрез кредит от Фонд „Флаг” ЕАД.

Дългосрочните кредити е необходимо да са два, тъй като според изискванията на фонда средствата за безвъзмездна помощ и за съфинасиране се разглеждат отделно.

Първият дълг ще бъде за обезпечаване на разплащания по проект „Изграждане на нови социални жилища в град Смолян“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020” до възстановяване на средства за направени разходи от програмата.

Вторият дълг ще бъде за осигуряване на собствен принос на Община Смолян по проект „Изграждане на нови социални жилища в град Смолян“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020”.

С пълния текст на Поканата за обществено обсъждане можете да се запознаете в прикачения PDF файл.

Обсъждането ще се проведе на 04.10.2022 г. от 17:00 часа в зала 247 на Община Смолян.


НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
Кмет на Община Смолян


 

Проведено е обществено обсъждане на необходимостта от поемане на дългосрочен дълг за финансирането на проект „Изграждане на нови социални жилища в град Смолян“


На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг и Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по Закона за общинския дълг на Общински съвет – Смолян, на 04.10.2022 г. в зала 247 на Общинска администрация- Смолян се проведе обсъждане на необходимостта от поемане на дългосрочен дълг за финансирането на проект „Изграждане на нови социални жилища в град Смолян“ чрез кредит от Фонд „Флаг” ЕАД.

По време на обсъждането бе представен проекта, който се изпълнява по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, предвидените дейности, очаквани резултати и напредъка по изпълнението му. Представени бяха необходимите средства за реализирането му и параметрите на кредитите, които е необходимо да бъдат поети, в случай, че програмата не предостави допълнителни средства на Община Смолян.

От присъстващите на обсъждането постъпиха искания за допълнителна информация относно проекта, която бе предоставена. Предложено бе да се направи анализ на целевите групи, анализ на алтернативни варианти за настаняването на уязвимите групи от населението без проектното финансиране – чрез предоставяне на общински жилища или приспособяването на други общински сгради със собствен ресурс.

Предложено бе исканата информация да бъде предоставена на общинските съветници, с оглед взимането на решение дали да продължи изпълнението на проекта чрез поемане на дългосрочен кредит, ако не се получат допълнителни средства от програмата.

Протоколът от общественото обсъждане със всички предложения ще бъде предоставен пред Общинския съвет, както и поисканата информация.