> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ

23.09.2022

Уважаеми граждани,
На основаниe чл. 62а, ал.1 и ал.2 от Закона за водите и съгласно чл.78, ал.1 от Закона за водите е открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – Тикалско дере , преминаващо през УПИ№56962.1.677 поречие на р. Арда, която е част от водно тяло с код BG3AR800R030 – „Река Черна река от гр. Смолян до устие“, с цел заустване на смесен поток пречистени производствени води и дъждовни отпадъчни води след утаител и каломаслоуловител (КМУ) в повърхностни води от експлоатация на съществуващ обект : Асфалтова база „Тикале“, намираща се в УПИ№56962.1.677 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Подвис, община Смолян, област Смолян.

Искания и възражения по смисъла на чл.64, ал.(1), т.2 и т.3 от Закона за водите се подават на адрес: гр. Пловдив, ул.“Янко Сакъзов“ №35, Басейнова дирекция ИБР-Пловдив.

Със съобщение за публично обявяване от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район", можете да се запознаете в прикачения PDF файл.

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
Кмет на община Смолян