> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

23.09.2022

Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-093/13.09.2022 год. на Кмета на Община Смолян за нареждане за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на на част от имот с кадастрален № 135 с обособяване на три нови УПИ за жилищно строителство в устройствена зона „Жм“ и височина на застрояването 10 м. озеленяване – 40%, плътност -60%, кинт 1.2 в кв.24, по плана на с. Полковник Серафимово, общ. Смолян.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12.


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-094/13.09.2022 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на УПИ ХI - 105, 106 с образуване на нов УПИ …104, 105 за жилищни нужди в устройствена зона „Жм“ и височина на застрояването 10 м. озеленяване – 40%, плътност -60%, кинт 1.2 и УПИ XI -106 в кв.38, по плана на с. Полковник Серафимово, общ. Смолян.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12.


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-095/13.09.2022 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на УПИ III-752 и УПИ II-845 /за поземлени имоти с идентификатори 67653.917.752 и 67653.917.845/ с образуване на нов УПИ II-752, 845 за сграда със смесено предназначение в устройствена зона „Ц“ и височина на застрояването 10 м. озеленяване – 20%, плътност -80%, кинт 3 в кв.246, по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12.


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-096/13.09.2022 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация на УПИ I-156 /за поземлен имот с идентификатор 67547.501.156/ с образуване на два нови УПИ I-156 и УПИ ….-156 в кв.21, по плана на с. Смилян, общ. Смолян.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12.


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-097/13.09.2022 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на УПИ II - Дърводелски цех /за ПИ с идентификатор 67547.501.91 / с преотреждане на същия в УПИ II- Дърводелски цех, магазин и кафе в устройствена зона „Пп” и височина на застрояването 10м. озеленяване - 20%, плътност 80%, кинт 2.0 и обособяване на УПИ…магазин и обществено обслужване в устройствена зона „Ц” и височина на застрояването 7м. озеленяване - 30%, плътност 60%, кинт 2.0 в кв. 12, по плана на с. Смилян, общ. Смолян.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12.


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-098/13.09.2022 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на УПИ VI- /за поземлен имот с идентификатор 67653.925.24/ с образуване на нов УПИ VI в устройствена зона „Ж“ и височина на застрояването 10 м. озеленяване – 40%, плътност -60%, кинт 1.2 в кв.3, по плана на гр. Смолян, кв. Устово.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12.Николай Мелемов
Кмет на Община Смолян