> Начало > Проекти > ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014 – 2021 Г.

ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014 – 2021 Г.

 

 

 

 

 

 


Проект BGENERGY- 2.001-0034 „Рехабилитация и модернизация на системата за външно изкуствено осветление на гр. Смолян“

Рег. № на Договор за безвъзмездна финансова помощ: BGENERGY- 2.001-0034-018
№ на Договор за безвъзмездна финансова помощ в ИСУН: BGENERGY- 2.001-0034-С01
Процедура № BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“

Финансиран по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.


Проект BGENVIRONMENT-3.002-0004 „Въвеждане на общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъци на територията на Община Смолян и Община Баните“

Договор за безвъзмездна финансова помощ: BGENVIRONMENT-3.002-0004-C01
Открита покана № 2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“ по Резултат 3 „Подобрено управление на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“

Финансиран по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.“


Проект BGENVIRONMENT--4.003-0013 “Партньорство за адаптация към климатичните промени"

Договор за безвъзмездна финансова помощ: BGENVIRONMENT-4.003-0013-C01
Процедура BGENVIRONMENT-4.003 - Открита покана № 3 „Климат“, Резултат № 4: Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат“

Финансиран по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.“Повече информация може да прочетете на страницата на проекта.