> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОКЕТ ЗА ПУП-ПРЗ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОКЕТ ЗА ПУП-ПРЗ

19.09.2022

УТ 00 1080
19.09.2022 год.

ДО
КАЛИН Н. СУРОВОВ
МАРИЯ Н. БОБОТАНОВА
АПОСТОЛ Т. АНГЕЛОВ
АТАНАСКА Т. ЖУРНАЛОВА
ТОДОРКА А. ДЖИГОШЕВА
СТЕФАН М. САВОВ
ГЕОРГИ М. ТАКОВ
СТАНКА А. ТАКОВА
МАРИЯ И. ЯРЪМОВА
ДОБРИНА М. КИСЬОВА

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 69345.12.707 в местност „Чуката“, землище с. Стойките, Община Смолян с образуване на УПИ -707 за стопански нужди, ТП и фотоволтаични инсталации със следните устройствени параметри – устройствена зона Пп, плътност на застрояване до 80%, височина на застрояване до 7 метра, кинт до 1.2, озеленяване – до 20%.
Проектът е изложен в приемната на Дирекция ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената преписка.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616


Гл. архитект
арх. Б. Димитров