> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОКЕТ ЗА ПУП-ПРЗ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОКЕТ ЗА ПУП-ПРЗ

19.09.2022

УТ 00 1081
19.09.2022 год.

ДО
НИКОЛИНА Г. КОРУЕВА
АНГЕЛИНА В. РАЙЧЕВА
СТЕФАН А. САКАЛОВ


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 69345.12.648 в местност „Чуката“, землище с. Стойките, Община Смолян с образуване на УПИ - 648 за стопански нужди, ТП и фотоволтаични инсталации със следните устройствени параметри – устройствена зона Пп, плътност на застрояване до 80%, височина на застрояване до 7 метра, кинт до 1.2, озеленяване – до 20%.
Проектът е изложен в приемната на Дирекция ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената преписка.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616


Гл. архитект
арх. Б. Димитров