> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

19.09.2022

УТ 001297-001
19.09.2022 год.


ДО
СТЕФАН Т. ПЕТРОВ
ВЕЛИЧКА Д. АТАНАСОВА
СЛАВЕНА Н. НЕДЕВА-АНТОНОВА
ВЕЛИСЛАВА Д. ПИЛАТИ
ЗЛАТКА И. МАРИНОВА
ГЕРГАНА Д. ИГНАТОВА
ЗАХАРИ А. ДЖИДЖОВ

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-071/11.07.2022 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за изменение на дворищната регулация на урегулирани поземлени имоти /УПИ/ Х, УПИ XI и УПИ XII в кв.8 и УПИ X и УПИ IX в кв.1 /за поземлени имоти с идентификатори 46019.507.310 и 46019.507.313 / с образуване на нов УПИ Х - 507.310, 507.313 База за отдих с ограничителна линия на застрояване и указани параметри на бъдещата застройка в кв.8 по плана на с. Гела.
Заповедта е изложена в приемната на Дирекция ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.129 ал.2 и чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения до Административен съд чрез Община Смолян относно обявената заповед.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616

Гл .архитект
арх. Б. Димитров