> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОКЕТ ЗА ПУП-ПРЗ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОКЕТ ЗА ПУП-ПРЗ

15.09.2022

УТ 00 3032
15.09.2022 год.


ДО
МАЯ Н. ДЪРМОНЕВА
ЮЛИАН Н. ДЪРМОНЕВ


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.113.53 в местност „Свети Георги“, землище гр. Смолян, Община Смолян, със следните устройствените параметри – устройствена зона Ов, плътност на застрояване до 40%, височина на застрояване до 7 метра (10 метра било), кинт до 0.8, озеленяване – до 50%.
Проектът е изложен в приемната на Дирекция ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената преписка.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616


Гл. архитект
арх. Б. Димитров