> Начало > Заявление за участие по проект "Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Смоля > НОВ ПРИЕМ ЗА УЧАСТИЕ ПО ПРОЕКТ "МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА СМОЛЯ

НОВ ПРИЕМ ЗА УЧАСТИЕ ПО ПРОЕКТ "МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА СМОЛЯН"

01.09.2022

   

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ!

Във връзка с изпълнението на един от важните проекти за подмяна на неефективните отоплителни уреди с ефективни такива, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“ Ви уведомяваме, че след проведените обществени поръчки са формирани икономии. Поради големия интерес за участие в проекта, Община Смолян отправи искане за допълнително финансиране от Управляващия орган на ОПОС.

Във връзка с горе изложеното и постигането на максимална ефективност от изпълнението на проекта, Община Смолян обявява нов прием на заявления за участие в проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, по процедура BG16M1OP002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“, приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“.

Заявлението за участие, ведно с всички изискуеми документи, се попълват и подават лично от собственика на жилището. Всички домакинства на територията на община Смолян могат да подадат заявление за участие. Документите могат да бъдат подадени в деловодството на Община Смолян или чрез електронно сканирани документи в PDF формат на e-mail: [email protected].

Допустими кандидати са домакинства, които към настоящия момент се отопляват с уреди на дърва и/или въглища. Изискуемите документи за кандидатстване са:

  • Заявление по образец и Специализиран въпросник;
  • Документ за собственост на жилището. ( Нотариален акт, договор за покупко-продажба).

Важно - Ако правото на собственост се основава на реализирано право на строеж, следва да се представи не само документ, удостоверяващ наличието на отстъпено право на строеж, но и документ, удостоверяващ, че то е надлежно упражнено: документ за въвеждане в експлоатация на основание чл.177, ал.2 или 3 от ЗУТ, удостоверение по чл.202, ал. 1 от ЗУТ, удостоверение по § 16, ал.1 или § 127, ал.1 от ЗУТ или друг еквивалентен документ, удостоверяващ право на собственост въз основа на реализираното право на строеж.

Заявленията получени от настоящият прием ще бъдат разглеждани извън досега приетите и ще бъдат на отделно класиране. Приоритетно ще бъдат финансирани заявленията подадени до 07.05.2021 г.

 

Краен срок за подаване на заявления за участие 30.12.2022 г.

Образеца на заявление за участие: WORD Файл

Подробна информация за проекта на адрес: https://smolyan.bg

Подробна информация за процедурата на адрес: http://ope.moew.government.bg


С уважение,

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН