> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б АЛ.2 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б АЛ.2 ОТ ЗУТ

15.08.2022

Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-069/01.08.2022 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на УПИ II-26 за почивна база и УПИ III-26 за почивна база /за поземлени имоти с идентификатори 67653.82.34, 67653.82.36 и 67653.82.35/ с образуване на нов УПИ II- за жилищно строителство в устройствена зона „Жм“ и височина на застрояването 10 м. озеленяване – 40%, плътност -60%, кинт 1.2 в кв.250, по плана на гр. Смолян, м. “Дълго блато“.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12.


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-070/01.08.2022 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на УПИ I-656, 655 и УПИ II-654, 653 /за поземлен имот с идентификатор 67653.914.600/ с образуване на нов УПИ II-600 за жилищно строителство в устройствена зона „Жм“ и височина на застрояването 10 м. озеленяване – 40%, плътност -60%, кинт 1.2 в кв.31, по плана на гр. Смолян, кв. Г. Смолян.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12.


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-071/01.08.2022 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване на УПИ I-251 /за поземлен имот с идентификатор 67653.915.251/. Изменение на устройствените параметри от устройствена зона „Жм“ в устройствена зона „Ц“ и височина на застрояването 10 м. озеленяване – 20%, плътност -80%, кинт 2. в кв.110, по плана на гр. Смолян, кв. Г. Смолян.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12.


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-072/01.08.2022 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на УПИ ХХ-437 и УПИ XVIII-449 /за поземлени имоти с идентификатори 67547.501.437 и 67547.501.1462/ с преотреждане в УПИ ХХ-437 за жилищни нужди, занаятчийска работилница и автосервиз и УПИ XVIII- 1462 за жилищни нужди, занаятчийска работилница и автосервиз в устройствена зона „Жм“ и височина на застрояването 10 м. озеленяване – 60%, плътност -40%, кинт 1.2 в кв.50, по плана на с. Смилян.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12.


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-073/01.08.2022 год. на Кмета на Община Смолян за нареждане за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на част от УПИ I, II, III-434, IV-434, V, VI, VII и VIII с образуване на нови УПИ II-374, III-357 за жилищни нужди, VI-393 за жилищни нужди и VII-357 за жилищни нужди в устройствена зона „Жм” и височина на застрояването 10м. озеленяване – 40%, плътност 60%, кинт 1.2. в кв.55, по плана на с. Стойките, общ. Смолян.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12.


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-074/01.08.2022 год. на Кмета на Община Смолян за нареждане за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на част от УПИ I-жилищен блок „Изворите“4 и 5 с магазини /за част от ПИ с идентификатор 67653.921.106/ с образуване на нов УПИ … - за обществено обслужване в устройствена зона „Об” и височина на застрояването 4.5 м. озеленяване – 15%, плътност 52%, кинт 0.52 в кв.63, по плана на гр. Смолян, кв. Райково.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12.


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-075/01.08.2022 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Устройствена план-схема за обект: „Външен водопровод за питейно-битови нужди на обект: Еднофамилна жилищна сграда в УПИ IХ-954, кв.74 по плана на с. Момчиловци, общ. Смолян /ПИ 49014.501.954/“, за трасе преминаващо през ПИ /поземлени имоти/ с идентификатори: 49014.501.9553 и 49014.501.9554 по кадастралната карта на с. Момчиловци, общ. Смолян.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12.


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-076/01.08.2022 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация на УПИ V-820, 827 /за ПИ с идентификатори 67653.925.259 и 67653.925.399/ с преотреждане на същия в УПИ V- 259, 399 в кв.13, по плана на гр. Смолян, кв. Устово.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12.


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-077/01.08.2022 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация на УПИ II-55 с преотреждане на същия в УПИ II-55 за жилищно строителство в кв.9 по плана на с. Стикъл. Частично изменение на уличната регулация от о.т. 12, през о.т.13, до о.т.14 и о.т.15.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12.


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-078/01.08.2022 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Устройствена план-схема за обект: „Кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на жилищна сграда в ПИ 67653.917.900 в гр. Смолян“ за трасе преминаващо през ПИ /поземлен имот/ 67653.917.500 по кадастралната карта на гр. Смолян, общ. Смолян.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12.


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-079/01.08.2022 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация на УПИ Х- 242 /за ПИ с идентификатор 49014.501.242/ с преотреждане на същия в УПИ Х- 242 за жилищно строителство в кв.16, по плана на с. Момчиловци.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12.


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-080/01.08.2022 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на УПИ II- 19 /за поземлен имот с идентификатор 67547.501.823/ с преотреждане в УПИ II в устройствена зона „Жм“ и височина на застрояването 10 м. озеленяване – 40%, плътност -60%, кинт 1.2 в кв.6, по плана на с. Смилян.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12.


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-081/01.08.2022 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на УПИ ХХI- озеленяване и УПИ XIV-къщи за гости /за поземлени имоти с идентификатори 67547.501.1113 и 67547.501.475/ с образуване на нов УПИ XIV-къщи за гости в устройствена зона „Жм“ и височина на застрояването 10 м. озеленяване – 40%, плътност -60%, кинт 1.2 в кв.24, по плана на с. Смилян.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12.


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-082/01.08.2022 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на УПИ III- /за поземлени имоти с идентификатори 67547.501.1696 и на част от ПИ 67547.501.1426/ с образуване на нов УПИ III- за производствени нужди в устройствена зона „Пп“ и височина на застрояването 12 м. озеленяване – 20%, плътност -80%, кинт 2.0 в кв.33а, по плана на с. Смилян.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12.


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-083/01.08.2022 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Устройствена план-схема за обект: „Кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на „Площадки за производство на дървен чипс, съхранение на дървен материал, дърва за огрев, трупи и арматурен двор“ в ПИ 67653.926.533 в гр. Смолян, кв. Устово“ за трасе преминаващо през ПИ /поземлени имоти/ 67653.926.338 и 67653.926.335 по кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Устово, общ. Смолян.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12.


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-084/01.08.2022 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на Подробен устройствен план –– Устройствена план-схема за обект: „Еднофамилна жилищна сграда с гараж в УПИ III, кв.14 по плана на гр. Смолян – Външни В и К връзки“, за трасе преминаващо през ПИ /поземлен имот/ с идентификатор: 67653.919.224 по кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Райково.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12.Николай Мелемов
Кмет на Община Смолян