> Начало > Обяви и съобщения > ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

12.08.2022

ОБЩИНА СМОЛЯН

 

На основание чл. 14, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 25, ал. 1, чл.26, ал.1 и чл. 68, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с Решение № 907/30.06.2022 г. на Общински съвет – Смолян

О Б Я В Я В А

Да се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на земи - ниви от общинския поземлен фонд на Община Смолян, намиращи се в землищата на с. Полковник Серафимово, с. Момчиловци и с. Широка лъка.


С пълния текст на Обявата можете да се запознаете в прикачения PDF файл