> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

08.08.2022

УТ 000 424
05.08.2022 год.

ДО
ТАНЯ Г. МАРИНОВА
ВЛАДИСЛАВ Х. НЕДЯЛКОВ

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за Подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на ПИ с идентификатор 40748.11.47 с образуване на нов УПИ…база за отдих в устройствена зона „Ок“ и височина на застрояването до 10 м. озеленяване до 50%, плътност на застрояване до 30%, кинт до 1,2 и улична регулация за новообразувания УПИ в м.“Имарет дере“ з-ще Кутела, общ. Смолян.
Проектът е изложен в приемната на Дирекция ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената преписка.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616

Гл. архитект
арх. Б. Димитров