> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

08.08.2022

УТ 000 673
05.08.2022 год.

ДО
МАРГАРИТА Б. ТЪРВАЛИЕВА
„ПЕЩЕРСКИ“ЕООД


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на ПИ с идентификатори 40748.11.533 и 40748.11.535 в м. „Хайдушки поляни“, з-ще Кутела, общ. Смолян, с образуване на нов УПИ – за база за отдих в устройствена зона Ок, плътност на застрояване до 30%, височина на застрояване до 10 метра, кинт до 1.2, озеленяване – до 50% и улична регулация за новообразувания УПИ.
Проектът е изложен в приемната на Дирекция ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената преписка.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616

Гл. архитект
арх. Б. Димитров