> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

08.08.2022

УТ 00 1519
05.08.2022 год.

ДО
ВИКТОРИЯ Р. ДРАГНЕВА
РОСИЦА М. МИХАЙЛОВА
ВЕСЕЛИН М. МИХАЙЛОВ
КРАСИМИР Д. ИВАНОВ
АНТОН Р. РИЗОВ


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за План за регулация и план за застрояване на УПИ ХVI-178 жилищно строителство с присъединяване на УПИ XIV 170 и образуване на нов УПИ ХVI-29 жилищно строителство в устройствена зона „Жм” и височина на застрояването 8м. озеленяване – 40%, плътност -30%, кинт 1.2 в кв.19, по плана на с. Арда, общ. Смолян.
Проектът е изложен в приемната на Дирекция ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената преписка.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616

Гл. архитект
арх. Б. Димитров