> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б АЛ.2 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б АЛ.2 ОТ ЗУТ

29.07.2022

Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-050/08.07.2022 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на част от УПИ XIV –озеленяване и гаражи /за ПИ с идентификатор 67653.934.1388/ и УПИ VII-1480 с образуване на нов УПИ VII -1480, 1388 за жилищно строителство и фотоволтаична инсталация за ел.енергия в устройствена зона „Жм” и височина на застрояването 10м. озеленяване – 40%, плътност 60%, кинт 1.2 в кв.169, по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12.


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-051/08.07.2022 год. на Кмета на Община Смолян за нареждане за възлагане изработването на ПУП – План за регулация и план за застрояване на част от УПИ III – озеленяване, VIII, IX, XI, XII, XII,I XIV и XV /за част от ПИ с идентификатор 67653.914.50/ с образуване на нов УПИ …. – фотоволтаичен парк в устройствена зона „Пп” и височина на застрояването 10м. озеленяване – 40%, плътност 60%, кинт 1.2 в кв.100, по плана на гр. Смолян, кв. Г. Смолян.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12.


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-052 /08.07.2022 год. на Кмета на Община Смолян за нареждане за възлагане изработването на ПУП – План за регулация и план за застрояване на УПИ I – озеленяване /за част от ПИ с идентификатор 67653.914.50/ с образуване на нов УПИ …. – фотоволтаичен парк в устройствена зона „Пп” и височина на застрояването 10м. озеленяване – 40%, плътност 60%, кинт 1.2 в кв.100, по плана на гр. Смолян, кв. Г. Смолян.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12.


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-053 /08.07.2022 год. на Кмета на Община Смолян за нареждане за възлагане изработването на Подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на УПИ I-Магазин, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и XII /за част от ПИ с идентификатор 67653.914.50/ с образуване на нов УПИ …. – фотоволтаичен парк в устройствена зона „Пп” и височина на застрояването 10м. озеленяване – 40%, плътност 60%, кинт 1.2 в кв.102, по плана на гр. Смолян, кв. Г. Смолян.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12.


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-054 08.07.2022 год. на Кмета на Община Смолян за нареждане за възлагане изработването на Подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на УПИ I, II, III, IV и V /за част от ПИ с идентификатор 67653.914.50/ с образуване на нов УПИ …. – фотоволтаичен парк в устройствена зона „Пп” и височина на застрояването 10м. озеленяване – 40%, плътност 60%, кинт 1.2 в кв.103, по плана на гр. Смолян, кв. Г. Смолян.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12.


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-055 /08.07.2022 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на УПИ ХХ-БТС. Преотреждане на УПИ ХХ-БТС в УПИ ХХ-за жилища и обществено обслужване в устройствена зона „Ц“ и височина на застрояването 10 м. озеленяване – 20%, плътност -80%, кинт 2. в кв.47, по плана на гр. Смолян, кв. Райково.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12.


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-056 /08.07.2022 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Устройствена план-схема за обект: „Кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на „Занаятчийска работилница“ на Р. Велинов в ПИ 67547.501.1702, „Гаражи с работилница“ на Е. Филипов в ПИ 67547.501.1705 и „Жилищна сграда и гараж“ на Н. Карнобатев в ПИ 67547.501.1704 в с. Смилян, общ. Смолян“ за трасе преминаващо през ПИ /поземлени имоти/ 67547.501.1691, 67547.501.1692, 67547.501.1696, 67547.501.1695, 67547.501.1426 и 67547.501.1706 по кадастралната карта на с. Смилян, общ. Смолян.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12.


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-057 /08.07.2022 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на УПИ ХVI-178 жилищно строителство с присъединяване на УПИ XIV 170 и образуване на нов УПИ ХVI-29 жилищно строителство в устройствена зона „Жм” и височина на застрояването 8м. озеленяване – 40%, плътност -30%, кинт 1.2 в кв.19, по плана на с. Арда, общ. Смолян.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12.


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-058 /08.07.2022 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на УПИ IV-50, УПИ V-49 и VI-51 /за ПИ с идентификатор 00597.501.93/ с образуване на нов УПИ IV-501.93 в устройствена зона „Жм” и височина на застрояването 10м. озеленяване – 40%, плътност -50%, кинт 1.2 в кв.16, по плана на с. Арда, общ. Смолян.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12.


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-059 /08.07.2022 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на УПИ I-916.283 за жилищно-обществено обслужващи функции, гаражи и складове с присъединяване на част от ПИ с идентификатор 67653.916.469 и образуване на нов УПИ …за жилищни, обществено обслужващи функции, гаражи, складове автомивка и авторемонтна работилница в устройствена зона „Соп“ и височина на застрояването 12 м. озеленяване – 20%, плътност -70%, кинт 1.7 в кв.295, по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12.


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-060 /08.07.2022 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на Подробен устройствен план-План за регулация и план за застрояване на УПИ III-397,398 за обществено обслужване/за поземлен имот с идентификатор 67653.915.398/ с образуване но нов УПИ III-398 за обществено обслужване, жилищно строителство и паркинг в устройствена зона „Соп“ и височина на застрояването 15м. озеленяване-20%, плътност-70%, кинт 2.5 в кв.163 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12.


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-061 /08.07.2022 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и план за застрояване на ПИ с идентификатор 49014.12.162 с образуване на два нови УПИ …за стопански нужди в устройствена зона „Пп” и височина на застрояването 10м. озеленяване – 20%, плътност -80%, кинт 2.5 по кадастралната карта на с. Момчиловци, м.“Кадъборун“, общ. Смолян.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12.


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-062 /08.07.2022 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на Подробен устройствен план-План за регулация и план за застрояване на ПИ с идентификатори 67653.936.11 и 67653.936.24 с образуване на нов УПИ …936.24, 936.11 за жилищно строителство в устройствена зона „Жм” и височина на застрояването 10м. озеленяване – 40%, плътност -60%, кинт 1.2 по кадастралната карта на гр. Смолян, м. “Варадил“, общ. Смолян.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12.


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-063 /08.07.2022 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на Подробен устройствен план- План за регулация и план за застрояване на част от УПИ VIII – озеленяване и УПИ ХIХ – 1589 хотел с присъединяване и образуване на нов УПИ ХIХ – 1589 хотел в устройствена зона „Ц” и височина на застрояването 15м. озеленяване – 20%, плътност 80%, кинт 3. в кв.73б, по плана на гр. Смолян, кв. Райково.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12.


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-064 /08.07.2022 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на Подробен устройствен план-План за регулация и план за застрояване на част от УПИ I – озеленяване и на част от УПИ II – озеленяване /за ПИ с идентификатор 67653.920.453/ с образуване на нови УПИ I – озеленяване и УПИ … 920.453 за жилищно строителство в устройствена зона „Жм” и височина на застрояването 10м. озеленяване – 40%, плътност 60%, кинт 1.2 в кв.45, по плана на гр. Смолян, кв. Райково.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12.


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-065 /08.07.2022 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на Подробен устройствен план- План за регулация и план за застрояване на част от УПИ I – озеленяване /за ПИ с идентификатор 67653.913.72/ и на УПИ IV – 67 с образуване на нов УПИ IV – за жилищно строителство, къща за гости и фотоволтаични инсталации в устройствена зона „Жм” и височина на застрояването 10м. озеленяване – 40%, плътност 60%, кинт 1.2 в кв.91б, по плана на гр. Смолян, кв. Г. Смолян.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12.


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-066 /08.07.2022 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и план за застрояване на част от УПИ XII – озеленяване /за част от ПИ с идентификатор 67653.924.180/ с образуване на нов УПИ …. – фотоволтаичен парк в устройствена зона „Пп” и височина на застрояването 10м. озеленяване – 40%, плътност 60%, кинт 1.2 в кв.33, по плана на гр. Смолян, кв. Устово.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12.


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-067 /08.07.2022 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация на УПИ IХ-554 по имотни граници /за ПИ с идентификатор 67653.914.339/ с преотреждане на същия в УПИ IХ- 914.339 в кв.45, по плана на гр. Смолян, кв. Г. Смолян.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12.


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-068 /13.07.2022 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на Подробен устройствен план - Устройствена план-схема за обект: „Кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на многофункционална сграда на И. Томов в гр. Смолян, ПИ 67653.915.327“ за трасе преминаващо през ПИ /поземлени имоти/ 67653.915.312 и 67653.915.324 по кадастралната карта на гр. Смолян, общ. Смолян.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12.Николай Мелемов
Кмет на Община Смолян