> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

28.07.2022

УТ 00 2855
28.07.2022 год.


ДО
ГАЛИНА Р. КАСАБОВА
ТРАЯНА А. ТАСЕВА


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план - План за регулация и план за застрояване на ПИ с идентификатор 67653.223.33 в м. Амзово, землище гр. Смолян, Община Смолян със следните устройствени параметри в устройствена зона „Жм“ и височина на застрояването до 10 м. озеленяване – 40%, плътност на застрояване до 60%, кинт 10 метра, кинт до 1.2, озеленяване – до 40%.
Проектът е изложен в приемната на Дирекция ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената преписка.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616

Гл. архитект
арх. Б. Димитров