> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

28.07.2022

УТ 00 1217
28.07.2022 год.

ДО
КИРИЛ Н. ХРИСТОВ

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план - План за регулация и план за застрояване на УПИ IX, УПИ VIII-Търговия, част от УПИ VI-за озеленяване и част от УПИ XI с образуване на нови УПИ IX- за жилищни нужди, търговия и обществено обслужващи дейности и УПИ VIII- за жилищни нужди, търговия и обществено обслужващи дейности в устройствена зона „Ц“ и височина на застрояването 17.50 м. озеленяване – 20%, плътност -70%, кинт 3.0 в кв.230, по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.
Проектът е изложен в приемната на Дирекция ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената преписка.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616


Гл. архитект
арх. Б. Димитров