> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

28.07.2022

УТ 000 840
28.07.2022 год.

ДО
ЯНКО Д. ЯНЕВ
ИЛИЯ Е. ПЕФЕВ
ИЛИАНА Е. АНДОНОВА
КОСТАДИН В. ХАРАЛАМБИЕВ


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план - План за регулация и план за застрояване на УПИ VIII-622 за хотел / за поземлен имот с идентификатор 67653.914.382 / с преотреждане в УПИ VIII-382 за жилищно строителство в устройствена зона „Жс“ и височина на застрояването 15 м. озеленяване – 30%, плътност -70%, кинт 2 в кв.28 а по плана на гр. Смолян, кв. Г. Смолян, общ. Смолян.
Проектът е изложен в приемната на Дирекция ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената преписка.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616

Гл. архитект
арх. Б. Димитров