> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-УСТРОЙСТВЕНА ПЛАН-СХЕМА

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-УСТРОЙСТВЕНА ПЛАН-СХЕМА

28.07.2022

УТ 000 026
28.07.2022 год.

ДО
МАРИЯ Г. ДАЙЛИЙСКА


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-062/20.06.2022 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен Подробен устройствен план - Устройствена план - схема за обект: „Кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на „Групови гаражи" в УПИ II, кв.27 в кв. Устово, гр. Смолян“, за трасе преминаващо през ПИ /поземлени имоти/ 67653.925.383, 67653.925.391 и 67653.925.515 по кадастралната карта на гр. Смолян.
Заповедта е изложена в приемната на Дирекция ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.129 ал.2 и чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения до Административен съд чрез Община Смолян относно обявената заповед.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616

Гл. архитект
арх. Б. Димитров