КРИТЕРИЙ ЗА ДОПУСТИМОСТ

08.12.2021

PDF Файл - КРИТЕРИЙ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА КРАЙНИ ПОЛУЧАТЕЛИ ПО ПРОЕКТ № BG16M1OP002-5.003-0004 „МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА СМОЛЯН“