> Начало > Обществени обсъждания > ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

25.07.2022

ОБЯВЛЕНИЕ
за провеждане на обществено обсъждане на основание чл.127 , ал.1 от ЗУТ

На 03.08.2022 год. от 9.00 ч. на адрес: гр. Смолян, ул. “Шипка“ №29, в магазина на потребителна кооперация “Райково“, Петър Хаимов, ще проведе обществено обсъждане относно: “ ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на част от УПИ I-озеленяване и на част от УПИ II-озеленяване /ПИ 67653.920.453/ с образуване на нов УПИ … за жилищно строителство в кв.45 по плана на гр. Смолян, кв. Райково“.