> Начало > Обществени обсъждания > ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

20.07.2022

ОБЯВЛЕНИЕ
за провеждане на обществено обсъждане на основание чл.127 , ал.1 от ЗУТ


На 08.08.2022г. от 10.00ч. в Кафе „МОКА“ с адрес бул. “България“ №86, „Тонита-М“ ЕООД с управител Антония Панджилова ще проведе обществено обсъждане относно: Промяна на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-67 и УПИ I-Озеленяване ( в рамките на ПИ 67653.913.76 и ПИ 67653.913.72 ), кв.91б по плана на кв. Горно Смолян, гр. Смолян Община Смолян. С промяната на ПУП, ПИ 67653.913.76 и ПИ 67653.913.72 ще се обединят в ново УПИ. Отреждането на ПИ 67653.913.72 за озеленяване се предвижда да отпадне, тъй като към момента по-голяма част от поземления имот попада в УПИ I-Озеленяване. Отреждането на новото УПИ IV се предвижда да е за жилищно строителство, къща за гости и фотоволтаични инсталации.