> Начало > Обществени обсъждания > ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

20.07.2022

ОБЯВЛЕНИЕ
за провеждане на обществено обсъждане на основание чл.127 , ал.1 от ЗУТ

На 01.08.2022 год. от 9.00 ч. на адрес: гр. Смолян, ул. “Никола Филипов“ №14 в хотел „Макрелов“, ЕТ “Иван Макрелов“ ще проведе обществено обсъждане относно: “ Подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване за промяна предназначението на част от УПИ VIII озеленяване с присъединяване към УПИ ХIХ-1589 хотел в кв.73б по плана на гр. Смолян, кв. Райково“.