> Начало > Обществени обсъждания > ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

18.07.2022

ОБЯВЛЕНИЕ
за провеждане на
обществено обсъждане на основание чл.127 ,ал.1 от ЗУТ

На 29.07.2022г. от 10.00ч. в Кафе „МОКА“ с адрес бул.“България“№86 „ФОНДЕ“ ЕООД с управител Калин Ст. Иванов , ще проведе обществено обсъждане относно: Промяна на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-търговия, УПИ IX, част от УПИ VI-За озеленяване, част от УПИ XI- За озеленяване (в рамките на ПИ 67653.917.765, ПИ 67653.917.923, част от ПИ 67653.917.1033 и част от ПИ 67653.917.766) и частична промяна на улична регулация от о.т.2364, през о.т.2366,о.т. 2367 до о.т. 2368, кв.230 по плана на гр. Смолян, община Смолян. С промяната на ПУП - ПРЗ се предвижда разширение на ПИ 67653.917.765, УПИ VIII-търговия ,кв.230 в посока юг, запад и север. Предвижда се към съществуващото УПИ VIII-търговия да се придадат част от УПИ VI-За озеленяване и част от УПИ XI- За озеленяване. УПИ IX, кв.230 по плана на гр. Смолян, община Смолян се разширява в посока северозапад, като към него се придават части от ПИ 67653.917.1033.