> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б АЛ.2 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б АЛ.2 ОТ ЗУТ

21.06.2022

Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че с Решение №870 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 26.05.2022 год., протокол №35 се разрешава и е одобрено задание за изработването на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67965.10.48 в местност „Борцето “, землище с. Соколовци, Община Смолян, с образуване на нов УПИ –сграда за сезонно ползване в устройствена зона Ок, плътност на застрояване до 30%, височина на застрояване до 10 метра, кинт до 1.2, озеленяване – до 50% и улична регулация за новообразувания УПИ.
Проектът и Решението са изложени в приемна ”Устройство на територията” Община Смолян - гр. Смолян бул. „България”№12.


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че с Решение №871 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 31.03.2022 год., протокол №35 се разрешава и е одобрено задание за изработването на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване на ПИ с идентификатори 40748.11.533 и 40748.11.535 в м. „Хайдушки поляни“, з-ще Кутела, общ. Смолян, с образуване на нов УПИ – за база за отдих в устройствена зона Ок, плътност на застрояване до 30%, височина на застрояване до 10 метра, кинт до 1.2, озеленяване – до 50% и улична регулация за новообразувания УПИ.
Проектът и Решението са изложени в приемна ”Устройство на територията” Община Смолян - гр. Смолян бул. „България”№12.


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че с Решение №872 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 26.05.2022 год., протокол №35 се разрешава и е одобрено задание за изработването на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план за обект: „Инфраструктурни обекти – водопроводи в местност „Карлък“, землище с. Стойките, общ. Смолян“, с трасе преминаващо през поземлени имоти с идентификатори: 69345.19.105, 69345.19.143, 69345.19.148 69345.19.149, 69345.19.150, 69345.19.151 и 69345.19.153 по кадастралната карта на с. Стойките, общ. Смолян.
Проектът и Решението са изложени в приемна ”Устройство на територията” Община Смолян - гр. Смолян бул. „България”№12.


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че с Решение №878 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 26.05.2022 год., протокол №35 се разрешава и е одобрено задание за изработването на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - устройствена план схема за обект: „Електрозахранване ниско напрежение на поземлен имот с идентификатор 67653.16.3 по кадастралната карта на гр. Смолян, К.К. Пампорово, община Смолян“, с трасе преминаващо през поземлени имоти с идентификатори: 67653.16.37 и 67653.16.3 по кадастралната карта на гр. Смолян.
Проектът и Решението са изложени в приемна ”Устройство на територията” Община Смолян - гр. Смолян бул. „България”№12.


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че с Решение №879 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 26.05.2022 год., протокол №35 се допуска и е одобрено задание за изработването на проект за Подробен устройствен план /ПУП/- План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 66069.1.437 в местност „ЯНУЗКО“, землище с. Селище, Община Смолян със следните устройствени параметри – устройствена зона Ов, плътност на застрояване до 30%, височина на застрояване до 7 метра, кинт до 0.8, озеленяване – до 50%.
Проектът и Решението са изложени в приемна ”Устройство на територията” Община Смолян - гр. Смолян бул. „България”№12.


Николай Мелемов
Кмет на Община Смолян