> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б АЛ.2 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б АЛ.2 ОТ ЗУТ

21.06.2022

Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-043/06.06.2022 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Устройствена план-схема за обект: „Външно електрозахранване на Търговски комплекс с магазини и допълващо застрояване – трафопост в УПИ XXXVIII в гр. Смолян - ц. част, кв.11, за трасе преминаващо през ПИ /поземлени имоти/ 67653.934.1392 и 67653.934.1393 по кадастралната карта на гр. Смолян.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12.


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-044/10.06.2022 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на ПИ с идентификатор 11572.933.169 с образуване на нов УПИ …169 за жилищно строителство в устройствена зона „Жм” и височина на застрояването 10м. озеленяване – 40%, плътност -60%, кинт 1.2 по кадастралната карта на с. Влахово, общ. Смолян.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12.


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-045 /10.06.2022 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на УПИ III-194 с преотреждане в УПИ III- за жилищно строителство в устройствена зона „Жм“ и височина на застрояването 10 м. озеленяване – 50%, плътност -50%, кинт 1.2 в кв.17 по плана на с. Бостина, общ. Смолян.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12.


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-046 /10.06.2022 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на Подробен устройствен план –Устройствена план-схема за обект: „Нова кабелна линия 20 kV от ТП военен блок до нов БКТП, кабели НН и подмяна на ТП Мусурлийска с нов БКТП в ПИ 67653.913.387 по плана на гр. Смолян“ за трасе преминаващо през ПИ /поземлени имоти/ 67653.913.387, 67653.913.371, 67653.913.512, 67653.913.433, 67653.913.639, 67653.914.480 и 67653.138.30 по кадастралната карта на гр. Смолян.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12.


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-047 /10.06.2022 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на част от УПИ I-Резервен терен / за поземлени имоти с идентификатори 67653.926.193, 67653.926.192 и 67653.926.194 / с образуване на нов УПИ …- производствено-складови дейности и гаражи в устройствена зона „Пп“ и височина на застрояването 10 м. озеленяване – 20%, плътност -80%, кинт 2.0 в кв.95а по плана на гр. Смолян, кв. Устово, общ. Смолян.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12.


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-048 /10.06.2022 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на УПИ IX, УПИ VIII-Търговия, част от УПИ VI-за озеленяване и част от УПИ XI с образуване на нови УПИ IX- за жилищни нужди, търговия и обществено обслужващи дейности и УПИ VIII- за жилищни нужди, търговия и обществено обслужващи дейности в устройствена зона „Ц“ и височина на застрояването 17.50 м. озеленяване – 20%, плътност -70%, кинт 3.0 в кв.230, по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12.


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-049 /10.06.2022 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на УПИ I-1691,1692 /за поземлени имоти с идентификатори 67653.921.427 и 67653.921.426/ и на част от УПИ озеленяване с образуване на нови УПИ …за жилища и сладкарница, УПИ…426, 427 за жилища и магазин и УПИ …426 за жилищно строителство в устройствена зона „Жм“ и височина на застрояването 10 м. озеленяване – 50%, плътност -50%, кинт 1.2 в кв.87, по плана на гр. Смолян, кв. Райково.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12.Николай Мелемов
Кмет на Община Смолян