> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

15.06.2022

УТ 00 2748
15.06.2022 год.

ДО
КАРАМФИЛ Р. БЕЛИНСКИ


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на част от УПИ V- озеленяване /за ПИ с идентификатор 67653.913.573/ и УПИ VI-ТПК „Братан Шукеров“ / за ПИ с идентификатор 67653.913.725/ с образуване на нов УПИ…за производствени дейности в устройствена зона „Пп” и височина на застрояването 10м. озеленяване – 20%, плътност 80%, кинт 2.0 в кв.52, по плана на гр. Смолян, кв. Г. Смолян.
Проектът е изложен в приемната на Дирекция ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената преписка.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616

Гл. архитект
арх. Б. Димитров