> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

13.06.2022

УТ 00 1280
13.06.2022 год.

ДО
СЛАВЧО Н. ФУРЛАНСКИ


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-042/29.04.2022 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за изменение на уличната и дворищна регулация на урегулирани поземлени имоти /УПИ/ V– 883 и УПИ озеленяване. Образуване на два нови УПИ V и УПИ VI с ограничителна и задължителна линия на застрояване и указани параметри на бъдещата застройка. Промяната обхваща и УПИ IV- 885, 886 в кв.35 по плана на гр. Смолян, кв. Райково.
Заповедта е изложена в приемната на Дирекция ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.129 ал.2 и чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения до Административен съд чрез Община Смолян относно обявената заповед.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616

Гл. архитект
арх. Б. Димитров