> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПР

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПР

13.06.2022

УТ 00 2303
13.06.2022 год.

ДО
ХРИСТО В. СЛАВЧЕВ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-018/14.02.2022 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за изменение на уличната и дворищна регулация на урегулиран поземлен имот /УПИ/ IХ – озеленяване с преотреждане и образуване на нов УПИ IХ – 223 за молитвен дом с ограничителна линия на застрояване и указани параметри на бъдещите застройки в кв.41 по плана на с. Кутела.
Заповедта е изложена в приемната на Дирекция ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.129 ал.2 и чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения до Административен съд чрез Община Смолян относно обявената заповед.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616


Гл. архитект
арх. Б. Димитров