> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б АЛ.2 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б АЛ.2 ОТ ЗУТ

09.06.2022

Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-040 А /12.05.2022 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на УПИ IV-19 / за поземлен имот с идентификатор 67547.501.825/ с преотреждане в УПИ IV-825 в устройствена зона „Жм“ и височина на застрояването 10 м. озеленяване – 40%, плътност -60%, кинт 1.2 в кв.6, по плана на с. Смилян, общ. Смолян.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12.


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-040/26.05.2022 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на УПИ XV-217 за озеленяване / за поземлен имот с идентификатор 67653.918.217 / с преотреждане в УПИ XV - 918. 217 жилищно застрояване в устройствена зона „Жм“ и височина на застрояването 10 м. озеленяване – 40%, плътност -60%, кинт 1.2 в кв.16 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян- ц. част, общ. Смолян.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12.


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-041 /26.05.2022 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация на УПИ VI-198 в кв.29, по плана на с. Смилян, общ. Смолян.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12.


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-042 /26.05.2022 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на УПИ XVII-1010 за жилищни нужди / за поземлен имот с идентификатор 67653.917.1010 / с преотреждане в УПИ XVII-1010 за фотоволтаична електроцентрала в устройствена зона „Пп“ и височина на застрояването 10 м. озеленяване – 20%, плътност -80%, кинт 2.5 в кв.221 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12.


Николай Мелемов
Кмет на Община Смолян