> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.128, АЛ.2 ОТ ЗУТ

СЪОБЩЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.128, АЛ.2 ОТ ЗУТ

09.06.2022

Община Смолян на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че с Решение №823 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 31.03.2022 год., протокол №32 се разрешава и е одобрено задание с изработен проект за Подробен устройствен план – устройствена план - схема за обект: „Кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на Зарядна станция в к.к. Пампорово“ с трасе преминаващо през засегнати имоти с идентификатори: 67653.11.27, 67653.1.700 и 67653.1.1000.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник” бр.39/27.05.2022 год., считано от 27.05.2022 год. до 27.06.2022 год. вкл., заинтересуваните лица по чл.131 от ЗУТ, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план - устройствена план-схема до Общинска администрация Смолян - гр. Смолян бул.”България”№12.


Община Смолян на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че с Решение №824 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 31.03.2022 год., протокол №32 се разрешава и е одобрено задание с изработен проект за Подробен устройствен план - устройствена план - схема и парцеларен план за обект: „Кабелна линия 20 kV от кабелни муфи на съществуващ кабел 20 kV до възлова станция /ВС/ Мугла в с. Мугла, преминаващ през възлова станция /ВС/ „Герзовица“ и през нов БКТП“ , общ. Смолян, с трасе преминаващо през поземлени имоти с идентификатори: 67653.175.13; 67653.557.4; 67653.175.512; 67653.557.5; 67653.175.14; 67653.453.4; 67653.558.14; 67653.573.543; 67653.572.336; 67653.576.545; 67653.576.348; 67653.576.568; 67653.575.3; 67653.575.2 и 67653.557.4 по кадастралната карта на гр. Смолян, 49285.25.77; 49285.25.85; 49285.25.16; 49285.25.14; 49285.25.16; 49285.25.12; 49285.25.101 и 49285.234.43 по кадастралната карта на с. Мугла, 36974.2.44 и 36974.2.710 по кадастралната карта на с. Киселчово.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник” бр.39/27.05.2022 год., считано от 27.05.2022 год. до 27.06.2022 год. вкл., заинтересуваните лица по чл.131 от ЗУТ, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план - устройствена план-схема и парцеларен план до Общинска администрация Смолян - гр. Смолян бул.”България”№12.


Община Смолян на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че с Решение №825 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 31.03.2022 год., протокол №32 се разрешава и е одобрено задание с изработен проект за Подробен устройствен план – устройствена план - схема и парцеларен план за обект: „Нова кабелна линия 20 kV от БКТП Нивел до БКТП Гражданска отбрана“ в гр. Смолян, с трасе преминаващо през поземлени имоти с идентификатори: 67653.134.455, 67653.913.291, 67653.37.448, 67653.136.33, 67653.136.456 и 67653.136.457 по кадастралната карта на гр. Смолян.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник” бр.39/27.05.2022 год., считано от 27.05.2022 год. до 27.06.2022 год. вкл., заинтересуваните лица по чл.131 от ЗУТ, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план - устройствена план-схема и парцеларен план до Общинска администрация Смолян - гр. Смолян бул.”България”№12.


Николай Мелемов
Кмет на Община Смолян