> Начало > Обяви и съобщения > ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

08.06.2022

ОБЩИНА  СМОЛЯН

На основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 68 ал.1 т.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 831/31.03.2022 год., на Общински съвет - Смолян

О Б Я В Я В А

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на части от общински имот - площ за поставяне на електронно съобщителни съоръжения, находящи се в сграда с идентификатор 57282.20.5.1 (Ретранслаторна станция ) и антенно фидерни системи (АФС) разположени на антенна кула от тръбен тип, всичките находящи се в поземлен имот с идентификатор 57282.20.5 по кадастралната карта на с. Полковник Серафимово, Община Смолян, актувани с АОС № 1027/21.06.2011 г. вписан в сл. по вписвания под № 95/ том ІV, н. д. 717, № 1159 от 11.07.2011 г. стр. 14903,14904.


С пълния текст на Обявата можете да се запознаете в прикачения PDF файл