> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

16.05.2022

УТ 00 2257
16.05.2022 год.

ДО
ИВАН Т. АТАНАСОВ
МАНОЛ И. ГВОЗДЕВ
АНАСТАС А. КИРЯНОВ
НАТАША И. КИРЯНОВА
ЙОРДАНА Б. КИРЯНОВА
МАРИЙКА И. ВЕЛЕВА
СТЕФКА Д. АНГЕЛОВА
КРАСИМИР Д. УЗУНОВ
ИВАН В.ГВОЗДЕВ


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на ПИ с идентификатор 81520.6.197 в м. „Камбурското“, з-ще Чокманово, общ. Смолян, с образуване на нов УПИ за база за отдих в устройствена зона Ок, плътност на застрояване до 40%, височина на застрояване до 10 метра, кинт до 0.8, озеленяване – до 50% и улична регулация за новообразувания УПИ.
Проектът е изложен в приемната на Дирекция ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената преписка.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616

Гл. архитект
арх. Б. Димитров