> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б АЛ.2 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б АЛ.2 ОТ ЗУТ

11.05.2022

О Б Я В Л Е Н И Я

 

Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че с Решение №820 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 31.03.2022 год., протокол №33 се разрешава и е одобрено задание за изработването на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 81520.3.203 в местност „Равнища“, землище с. Чокманово, Община Смолян, със следните устройствените параметри – устройствена зона Жм, плътност на застрояване до 60%, височина на застрояване до 10 метра, кинт 1.2, озеленяване – до 40%.
Проектът и Решението са изложени в приемна ”Устройство на територията” Община Смолян - гр. Смолян бул. „България”№12.


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че с Решение №821 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 31.03.2022 год., протокол №33 се разрешава и е одобрено задание за изработването на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване на ПИ с идентификатори 49014.16.80 и 49014.16.81 в м. „Свети Дух“, з-ще Момчиловци, общ. Смолян, с образуване на нов УПИ – за фотоволтаична електрическа централа в устройствена зона Пп, плътност на застрояване до 80%, височина на застрояване до 10 метра, кинт до 2.5, озеленяване – до 20% и улична регулация за новообразувания УПИ.
Проектът и Решението са изложени в приемна ”Устройство на територията” Община Смолян - гр. Смолян бул. „България”№12.


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че с Решение №822 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 31.03.2022 год., протокол №33 се разрешава и е одобрено задание за изработването на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване на ПИ с идентификатор 40748.11.47 в м. „Имарет дере“, з-ще Кутела, общ. Смолян, с образуване на нов УПИ – база за отдих в устройствена зона Ок, плътност на застрояване до 30%, височина на застрояване до 10 метра, кинт до 1.2, озеленяване – до 50% и улична регулация за новообразувания УПИ.
Проектът и Решението са изложени в приемна ”Устройство на територията” Община Смолян - гр. Смолян бул. „България”№12.


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че с Решение №823 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 31.03.2022 год., протокол №33 се разрешава и е одобрено задание за изработването на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – устройствена план схема за обект: „Кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на Зарядна станция в к.к. Пампорово“ с трасе преминаващо през засегнати имоти с идентификатори: 67653.11.27, 67653.1.700 и 67653.1.1000.
Проектът и Решението са изложени в приемна ”Устройство на територията” Община Смолян - гр. Смолян бул. „България”№12.


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че с Решение №824 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 31.03.2022 год., протокол №33 се разрешава и е одобрено задание за изработването на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – устройствена план схема и парцеларен план за обект: „Кабелна линия 20 kV от кабелни муфи на съществуващ кабел 20 kV до възлова станция /ВС/ Мугла в с. Мугла, преминаващ през възлова станция /ВС/ „Герзовица“ и през нов БКТП“ , общ. Смолян, с трасе преминаващо през поземлени имоти с идентификатори: 67653.175.13; 67653.557.4; 67653.175.512; 67653.557.5; 67653.175.14; 67653.453.4; 67653.558.14; 67653.573.543; 67653.572.336; 67653.576.545; 67653.576.348; 67653.576.568; 67653.575.3; 67653.575.2 и 67653.557.4 по кадастралната карта на гр. Смолян, 49285.25.77; 49285.25.85; 49285.25.16; 49285.25.14; 49285.25.16; 49285.25.12; 49285.25.101 и 49285.234.43 по кадастралната карта на с. Мугла, 36974.2.44 и 36974.2.710 по кадастралната карта на с. Киселчово.
Проектът и Решението са изложени в приемна ”Устройство на територията” Община Смолян - гр. Смолян бул. „България”№12.


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че с Решение №825 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 31.03.2022 год., протокол №33 се разрешава и е одобрено задание за изработването на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – устройствена план схема и парцеларен план за обект: „Нова кабелна линия 20 kV от БКТП Нивел до БКТП Гражданска отбрана“ в гр. Смолян, с трасе преминаващо през поземлени имоти с идентификатори: 67653.134.455, 67653.913.291, 67653.37.448, 67653.136.33, 67653.136.456 и 67653.136.457 по кадастралната карта на гр. Смолян.
Проектът и Решението са изложени в приемна ”Устройство на територията” Община Смолян - гр. Смолян бул. „България”№12.


Николай Мелемов
Кмет на Община Смолян