> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНА УСТРОЙСТВЕНА ПЛАН - СХЕМА

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНА УСТРОЙСТВЕНА ПЛАН - СХЕМА

11.05.2022

УТ 00 3197
11.05.2022 год.

ДО
„ИНВЕСТКОМ“ООД


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-029/25.03.2022 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрена Устройствена план - схема на обект: „Външно електрозахранване на жилищни сгради в ПИ 67653.1.48 в кв.18 по плана на гр. Смолян, м. “Караманджа“, с трасе преминаващо през поземлени имоти с идентификатори 67653.650.5 и 67653.1.640 по кадастралната карта на гр. Смолян.
Заповедта е изложена в приемната на Дирекция ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.129 ал.2 и чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения до Административен съд чрез Община Смолян относно обявената заповед.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616

Гл. архитект
арх. Б. Димитров