> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

05.05.2022

УТ 00 2047
05.05.2022 год.

ДО
ЦВЕТАНА М. СОТИРОВА

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-033/25.03.2022 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за изменение на дворищната регулация на урегулирани поземлени имоти /УПИ/ ХVII – 357, 354 и УПИ XXIV-353 с образуване на нов УПИ XVII– 353, 354, 357 с ограничителна и задължителна линия на застрояване и указани параметри на бъдещите застройки в кв.13 по плана на с.Левочево.
Заповедта е изложена в приемната на Дирекция ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.129 ал.2 и чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения до Административен съд чрез Община Смолян относно обявената заповед.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616

Гл.архитект
арх. Б.Димитров