> Начало > Обществени обсъждания > Обществено Обсъждане на основание чл.127 , ал.1 от ЗУТ

Обществено Обсъждане на основание чл.127 , ал.1 от ЗУТ

29.04.2022

На 16.05.2022 год. от 14.00 ч. на адрес: гр. Смолян, ул. “арх. Петър Петров“№1,бл.46 вх. Г, ап.34, Мария Печилкова и Тодор Печилков ще проведат обществено обсъждане относно: “ Подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на УПИ I-2312 и на част от УПИ X – озеленяване/ за ПИ с идентификатори 67653.922.574, 67653.922.580 и 67653.922.581/ с образуване на нов УПИ I за жилищно строителство в устройствена зона „Жс” и височина на застрояването 15м. озеленяване – 30%, плътност 70%, кинт 2.0 в кв.120а, по плана на гр. Смолян, кв. Райково“.