> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП

28.04.2022

УТ 000 026
28.04.2022 год.

ДО
ПЕТЪР Х. СИДЕРОВ
ГИНКА Х. ЦОНЧЕВА
МАРЛЕНА С. ПЕТРОВА


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за ПУП – Устройствена план-схема за обект: „Кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на „Групови гаражи" в УПИ II, кв.27 в кв. Устово, гр. Смолян“, за трасе преминаващо през ПИ /поземлени имоти/ 67653.925.383, 67653.925.391 и 67653.925.515 по кадастралната карта на гр. Смолян.
Проектът е изложен в приемната на Дирекция ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената преписка.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616

Гл. архитект
арх. Б. Димитров