> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.129 АЛ.2 ОТ ЗУТ

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.129 АЛ.2 ОТ ЗУТ

28.04.2022

УТ 00 1192
28.04.2022 год.

ДО
ДИМИТЪР Г. ПЕТРОВ
ДИМИТЪР Х. СТЕФАНОВ
МАРИН П. МИЛЕВ


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-005/28.01.2022 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрена поправка на кадастралната основа с нанасяне вярната имотна граница между имоти с кадастрални №№323 и 324 в кв.28 по плана на с. Петково.
Заповедта е изложена в приемната на Дирекция ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.129 ал.2 и чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения до Административен съд чрез Община Смолян относно обявената заповед.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616


Гл. архитект
арх. Б. Димитров