СЪОБЩЕНИЕ

28.04.2022

Уважаеми граждани,
На основание чл. 62а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за водите е открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – река Черна, представляваща ПИ с идентификатор 67653.921.508 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост, поречие на река Арда, която е част от водно тяло с код BG3AR800R030 – „Река Черна от град Смолян до устие“ с цел – „изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващите системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите“, обект: „Възстановяване на подпорна стена по десен бряг на река Черна при кръстовището на ул. „Бяло море“ и ул. „Петър Берон“, кв. Райково в урбанизирана територия на град Смолян, Община Смолян, Област Смолян.

Искания и възражения по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за водите се подават на адрес:

гр. Пловдив
ул. „Янко Сакъзов“ №35
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“

Повече информация относно публичното обявяване, можете да се запознаете в прикачения PDF файл - Съобщение от Басейнова Дирекция "Източнобеломосрки район".


Николай Мелемов
Кмет на община Смолян