> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

21.04.2022

УТ 00 3230
21.04.2022 год.

ДО
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО СВ.ТОДОР
СТЕФАНА К. КЕЛЕБЕЧЕВА
ПАВЕЛ Г. ПАВЛОВ
БОРИСЛАВ Г. ПАВЛОВ


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план - План за регулация и план за застрояване на ПИ с идентификатор 67653.936.34 с образуване на нов УПИ …за вилно застрояване в устройствена зона „Ов” и височина на застрояването 7м. озеленяване – 50%, плътност -40%, кинт 0.8 по кадастралната карта на гр. Смолян, м. “Варадил“, общ. Смолян.
Проектът е изложен в приемната на Дирекция ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената преписка.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616

Гл. архитект
арх. Б. Димитров