> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

21.04.2022

УТ 000 3234
20.04.2022 год.

ДО
МАРИЯ Н. ТЪРПАНОВА
ОГНЯН Г. ИВАНОВ
НИНА И. ЯНАКОПОЛУ
ЯНА А. ИЛИЕВА
СИЙКА Г. МИЧИНКОВА
ХРИСТО Г. ГЪРКОВ
ДИМИТРИЯ Й. ЧЕРНЕВА
МАРИЙКА Й. ЗЛАТЕВА
ЛЮБА Д. ВАСИЛЕВА
АНГЕЛ Г. ЯРЕВ
ЗЛАТКА Г. ПОПИВАНОВА


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 81520.3.43 в местност „Мирчово“, землище на с. Чокманово, със следните устройствените параметри – устройствена зона Жм, плътност на застрояване до 60%, височина на застрояване до 10 метра, кинт до 1.2, озеленяване – до 40.
Проектът е изложен в приемната на Дирекция ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената преписка.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616

Гл. архитект
арх. Б. Димитров