> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.128, АЛ.2 ОТ ЗУТ

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.128, АЛ.2 ОТ ЗУТ

18.04.2022

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Община Смолян на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че с Решение №723 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 27.01.2022 год., протокол №31 се разрешава и е одобрено задание с изработен проект за Подробен устройствен план - парцеларен план за обект: „Външно електрозахранване на Павилион за сувенири в поземлен имот 48814.2.251 по плана на с. Могилица“, с трасе преминаващо през поземлени имоти с идентификатори: 48814.2.255 и 48814.2.333 в землището на с. Могилица.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник” бр.26/01.04.2022 год., считано от 01.04.2022 год. до 01.05.2022 год. вкл., заинтересуваните лица по чл.131 от ЗУТ, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план - парцеларен план до Общинска администрация Смолян - гр. Смолян бул.”България”№12.


Николай Мелемов
Кмет на Община Смолян