> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.128, АЛ.2 ОТ ЗУТ

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.128, АЛ.2 ОТ ЗУТ

18.04.2022

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Община Смолян на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че с Решение №722 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 27.01.2022 год., протокол №31 се разрешава и е одобрено задание с изработен проект за Подробен устройствен план - парцеларен план за обект: „Кабелно електрозахранване на съоръжения и обекти в местност „Карлък“, землище гр. Смолян, землище с. Стойките, землище с. Солища, землище с. Мугла Община Смолян“, с трасе преминаващо през поземлени имоти с идентификатори: 67653.169.17, 67653.169.24, 67653.169.26, 67653.169.29, 67653.169.30, 67653.169.33, 67653.169.34, 67653.169.38, 67653.169.40, 67653.169.41, 67653.169.49 и 67653.169.53 в землището на гр. Смолян; 69345.18.507, 69345.19.24, 69345.19.76, 69345.19.88, 69345.19.91, 69345.19.150, 69345.19.152, 69345.19.154, 69345.19.158 и 69345.19.160 в землището на с. Стойките; 68000.6.76 в землището на с. Солища и 49285.232.13 в землището на с. Мугла.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник” бр.26/01.04.2022 год., считано от 01.04.2022 год. до 01.05.2022 год. вкл., заинтересуваните лица по чл.131 от ЗУТ, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план - парцеларен план до Общинска администрация Смолян - гр. Смолян бул.”България”№12.


Николай Мелемов
Кмет на Община Смолян