> Начало > Обществени обсъждания > ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

16.03.2022

На 27.03.2022 год. от 12.00 ч. в Кафе - аперитив „Мираж“ /супермаркета/ с адрес: гр. Смолян ул. “Братан Шукеров“№13, Мирослав и Севдалин С. Каменови ще проведат обществено обсъждане относно: “Промяна на ПУП – ПРЗ, с която се предвижда да се урегулира ПИ 67653.924.627 участващ в УПИ IV-348, по имотни граници, като се придаде част от УПИ V-Озеленяване с промяна на уличната регулация от север в кв.57 по плана на гр. Смолян, кв. Устово, Община Смолян.