> Начало > Енергийна ефективност > ОТЧЕТ ЗА 2021 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА 2021 ГОДИНА

23.02.2022

PDF Файл - Информация за изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Смолян

PDF Файл - Приложение №1 към чл. 5, ал. 1 – Декларация по чл. 57, ал. 5 от ЗЕЕ